Trần, Đăng Ngọc

Tục ngữ - ca dao Nam Định / Trần Đăng Ngọc - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011. - 385 tr. ; 21 cm.

ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Tục ngữ - ca dao Nam Định


Ca dao
Nam Định
Tục ngữ
Văn học dân gian
Việt Nam

398.909 / T506N 2011

Copyright © 2018 PHENIKAA University