Đào, Hữu Hồ

Xác suất thống kê / Đào Hữu Hồ - In lần thứ 10 - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007 - 258 tr. ; 21 cm.

24.000 VND


Giáo trình
Xác suất thống kê

519.207 / X101S 2007

Copyright © 2018 PHENIKAA University