Gia hạn tài liệu

09/10/2019

Có hai cách để gia hạn tài liệu. Bạn đọc có thể gia hạn tại Phòng Xử lý thông tin hoặc tự gia hạn qua Website Thư viện. Tuy nhiên tùy thuộc vào loại hình tài liệu và đối tượng bạn đọc khác nhau mà bạn đọc có thể gia hạn khác nhau. 

1. Đối với bạn đọc là sinh viên:

 - Người sử dụng được mượn về nhà tối đa 05 tài liệu/1 lần, trong đó:

 - Đối với các giáo trình: số lượng tối đa 10 cuốn, được mượn 150 ngày/ tài liệu (1 học kỳ) và không được phép gia hạn

 - Đối với tài liệu tham khảo chuyên ngành: số lượng tối đa 5 cuốn được mượn 90 ngày/ tài liệu và được gia hạn tối đa 2 lần mỗi lần 3 ngày.

- Đối với sách tham khảo thông thường: số lượng tối đa 3 cuốn được mượn 15 ngày và không được phép gia hạn.

 - Đối với tài liệu có dán 01 dấu đỏ (tài liệu nội sinh, tài liệu quý hiếm, tài liệu tra cứu, …), báo – tạp chí khác: không được mượn về nhà.

 2. Đối với cán bộ, giảng viên: 

 - Đối với các giáo trình: số lượng tối đa 10 cuốn, được mượn không giới hạn thời gian đối với giáo trình thuộc bộ môn giảng dạy.

 - Đối với tài liệu tham khảo chuyên ngành: số lượng tối đa 5 cuốn được mượn không giới hạn thời gian đối với giáo trình thuộc bộ môn giảng dạy.

 - Đối với sách tham khảo thông thường: số lượng tối đa 5 cuốn được mượn 15 ngày và được phép gia hạn 02 lần, mỗi lần 3 ngày.

 - Đối với tài liệu có dán 01 dấu đỏ (tài liệu nội sinh, tài liệu quý hiếm, tài liệu tra cứu, …), báo – tạp chí khác: không được mượn về nhà.

 3. Đối với nghiên cứu viên:

 - Đối với các giáo trình: số lượng tối đa 5 cuốn, được mượn 150 ngày/ tài liệu (1 học kỳ) và không được phép gia hạn

 - Đối với tài liệu tham khảo chuyên ngành: số lượng tối đa 10 cuốn được mượn 30 ngày/ tài liệu và được gia hạn tối đa 2 lần mỗi lần 3 ngày.

 - Đối với sách tham khảo thông thường: số lượng tối đa 10 cuốn được mượn 15 ngày và không được phép gia hạn.

 - Đối với tài liệu có dán 01 dấu đỏ (tài liệu nội sinh, tài liệu quý hiếm, tài liệu tra cứu, …), báo – tạp chí khác: không được mượn về nhà.

 4. Với các đối tượng không thuộc các đối tượng trên:

 Áp dụng chính sách lưu thông tối thiểu quy định trên Phần mềm quản lý thư viện:

 - Số lượng mượn tối đa với các tài liệu (trừ tài liệu thuộc tài liệu không cho mượn): 3 cuốn.

 - Thời gian mượn tối đa 15 ngày, không được phép gia hạn.

Copyright © 2018 PHENIKAA University