Đặt mượn tài liệu

10/05/2015

Bước 1: Bạn đọc truy cập tài khoản thư viện tại trang http://elib.phenikaa-uni.edu.vn.

Bước 2: Bạn đọc tìm kiếm tài liệu - Chọn đặt mượn.

Bước 3: Hệ thống sẽ ghi nhận đặt mượn của bạn đọc. Cán bộ thư viện sẽ kiểm tra tình trạng cuốn sách, tài liệu bạn đọc đặt mượn trên cơ sở dữ liệu. Nếu tình trạng của tài liệu là "sẵn sàng" Cán bộ Thư viện sẽ bấm tiếp nhận yêu cầu đặt mượn của bạn đọc và bạn đọc sẽ nhận được thông báo trong tài khoản thư viện của bạn đọc về việc tài liệu đặt mượn đã sẵn sàng, bạn đọc vui lòng tới Thư viện để tiến hành ghi mượn tài liệu.

Bước 4: Bạn đọc tới Thư viện tiến hành ghi mượn tài liệu, nhận tài liệu.

Copyright © 2018 PHENIKAA University