Services


Mượn - Trả tài liệu

Dịch vụ mượn - trả tài liệu bản in

Gia hạn tài liệu

Dịch vụ gia hạn tài liệu

Tư vấn hỗ trợ thông tin

Dịch vụ tư vấn hỗ trợ thông tin

Đặt mượn tài liệu

Dịch vụ đặt mượn tài liệu

Đọc tại chỗ

Tổ chức kho tại Phòng đọc tự chọn P103 và P105 - A4

Copyright © 2018 PHENIKAA University