Refine your search

Danh sách 10 tài liệu được ghi mượn nhiều nhất trong những tháng gần đây.
Nhan đề Item type Ghi mượn  
Management principles for health professionals /

Liebler, Joan Gratto, - , : - xvi, 506 pages : 23 cm

Kiểu tài liệu 02. Sách tham khảo chuyên ngành Ghi mượn: 14 Đặt mượn
Statistics for nursing research :

Grove, Susan K., - Elsevier, Texas : 2020 - xiv, 454 pages : 28 cm.

Kiểu tài liệu 02. Sách tham khảo chuyên ngành Ghi mượn: 14 Đặt mượn
Cambridge English for nursing :

Allum, Virginia. - Pearson Education Limited, Slovania : 2012 - 111 p. : 25 cm. +

Kiểu tài liệu 02. Sách tham khảo chuyên ngành Ghi mượn: 13 Đặt mượn
Wong's essentials of pediatric nursing /

- Elsevier, Missouri : 2013 - xxv, 1194 p. : 28 cm.

Kiểu tài liệu 02. Sách tham khảo chuyên ngành Ghi mượn: 13 Đặt mượn
Giải phẫu bệnh /

Nguyễn, Quang Tuấn - Giáo dục Việt Nam, Hà Nội: 2010 - 139tr. ; 27cm.

Kiểu tài liệu 01. Sách giáo trình Ghi mượn: 6 Đặt mượn
How to develop self-confidence & influence people by public speaking /

Carnegie, Dale, - Gallery Books , New York : 2017 - vi, 244 pages ; 21 cm.

Kiểu tài liệu 11. Sách Ghi mượn: 6 Đặt mượn
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán/

Trần, Thông Quế ; - Thông tin và truyền thông, Hà Nội: 2018 - 160tr. ; 24cm

Kiểu tài liệu 01. Sách giáo trình Ghi mượn: 4 Đặt mượn
Gasoline engine management :

Konrad Reif - Springer Vieweg, Đức: 2015 - 354tr. ; 25cm.

Kiểu tài liệu 01. Sách giáo trình Ghi mượn: 4 Đặt mượn
An introduction to medicinal chemistry /

Patrick, L. Graham. - Oxford University Press , UK : 2018 - 778 tr. ; 27 cm.

Kiểu tài liệu 02. Sách tham khảo chuyên ngành Ghi mượn: 2 Đặt mượn
Nghiên cứu khoa học y học

Lưu, Ngọc Hoạt - Y học H. 2016 - 186tr. : 27cm.

Kiểu tài liệu 02. Sách tham khảo chuyên ngành Ghi mượn: 1 Đặt mượn

Copyright © 2018 PHENIKAA University